You are here:

Bachelor

Programi Bachelor-Juridik i Përgjithshëm, i ofruar nga Fakulteti Juridik në Universitetin
“Ukshin Hoti” në Prizren (UUHP) ka për qëllim formimin teorik dhe praktik të studentëve përmes arsimimit profesional juridik duke kontribuar në zhvillimin e mëtutjeshëm të sistemit juridik, shkencor dhe profesional në shtetin tonë dhe në shtetet e tjera.

Fushat kryesore të studimit dhe hulumtimit të përfshira në këtë program lidhen me të drejtën kushtetuese, të drejtën administrative, të drejtën penale dhe procedurale penale, të drejtën civile dhe procedurën civile, të drejtën tregtare, të drejtën kontraktore si edhe të drejtën ndërkombëtare dhe të Bashkimit Evropian.

Gjatë tërë periudhës së studimeve, studimet janë teorike, por fakulteti ofron edhe klinik juridike në kuadër të programit të studimeve bachelor. Studentëve gjithashtu i mundësohet që njohuritë e tyre teorike t’i materializojnë përmes praktikës nëpër institucione të sistemit të drejtësisë dhe institucione të tjera qendrore dhe lokale.

Programi i studimit është hartuar në përputhje me standardet evropiane të arsimit të lartë.

Studimet e ciklit të parë ofrojnë njohuri bazë mbi metodat e parimet shkencore të përgjithshme dhe aftësi specifike në një varietet të gjerë profesionesh. Studimet në këtë cikël realizohen me 240 kredi (ECTS) dhe zgjasin 4 (katër) vite

Programi i studimit bachelor, synon t’i përgatis studentët me njohuri dhe aftësi drejt një profesioni apo licence profesionale me aftësim bazë për punë kërkimore si dhe aftësim të përgjithshëm për tregun e punës.
Objektivat e këtij programi konsistojnë në fitimin e njohurive profesionale të cilat arrihen përmes arsimimit bazik të përgjithshëm për formimin e studentëve si profesionist të ardhshëm për të ushtruar veprimtarinë e tyre në kuadër të sistemit juridik si avokat, noter, përmbarues, prokuror, gjyqtar, etj.

Programi bachelor ofron mundësi konkretizimi të njohurive teorike përmes lëndëve klinike juridike të cilat janë pjesë e kurikulës dhe ligjërohen e demonstrohen përmes simulimeve të rasteve praktike nga ekspert e fushës së drejtësisë në bashkëpunim me studentët. Njohuritë dhe përvoja e fituara nga këto kurse janë të përfshira në kreditë (ECTS) e lëndëve përkatëse.
Këtë pjesë të mësimit teorik dhe praktik fakulteti e realizon përmes organizimit të simulimeve të rasteve gjyqësore dhe pjesëmarrjes së drejtpërdrejt të studentëve në institucionet e sistemit të drejtësisë, të cilat janë të rregulluara nëpërmjet memorandumeve me institucionet relevante.

Fakulteti Juridik i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren në agjendën e zhvillimit të vet një prej prioriteteve ka edhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Në këtë kontekst modeli i përdorur për zhvillimin e këtij programi të studimeve ishin planprogramet mësimore të Fakulteteve të Drejtësisë në Universitetet e Graz-it, Tübingen-it dhe Heidelberg-ut.

Mundësitë e implementimit konkret të një bashkëpunimi ndërkombëtar, p.sh. nëpërmjet të shkëmbimit të profesorëve vizitor do të elaborohen më shumë në fazat e mëvonshme.

Në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit në mes të Universitetit “Ukshin Hoti” të Prizrenit dhe universiteteve tjera synohet të gjenden partnerët përkatës me Fakultetin Juridik.