You are here:

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit Juridik në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren

Anëtarët nga institucionet, shoqatat ose organizatat tjera (me të drejtë vote)

 • Z. Artan Serjani – Kryetar (Gjykata Themelore Prizren),
 • Znj. Fjorda Mujollari – Zëvendëskryetare (zyra regjionale për ndihm juridike regjioni Prizren),
 • Z. Fatos Ajvazi – Prokuror (Prokuroria Themelore Prizren)
 • Z. Valon Kurtaj – Gjyqtar (Gjykata Themelore Prishtinë)
 • Z. Bilgaip Maznikar – Noter (Prizren)
 • Z. Lutfi Rizanaj – Përkthyes Gjygjësor (Gjykata Themelore Prizren)
 • Z, Hajrip Krasniqi – Kryetar i odes avokatëve të regjionit të Prizrenit
 • Z. Elbasan Shoshaj – Komuna e Prizrenit
 • Z. Qemajl Krasniqi – Psikolog,- Instituti i Forenzikes QKU-së,
 • Z. Sadri Shala – Telekomi i Kosovës
 • Z. Hajrim Qengaj – Drejtor, Ministria e Punëve të Mbrendshme
 • Z. Imet Poniku – Psikiatër,Spitali Regjional Prizren
 • Z. Beasr Gashi – zv. Drejtor (Qendara e paraburgimit Prizren)
 • Z. Enis Hoxha – Përmbarues
 • Znj. Arlinda Bytyqi – përfaqësuese e studentëve

Anëtarët Ex-officio (pa të drejtë vote)

 • Z. Kadri Kryeziu – U.D.Dekan  Fakulteti Jurdik UUHP-Prizren
 • Z. Dardan Vuniqi – Asistent  Fakulteti Juridik UUHP -Prizren
 • Z. Enver Buzhala – Sekretar Fakulteti Juridik UUHP –Prizren

09/08/2022

Vendimi mbi themelimin e bordit këshilldhënës në F.Juridik

24/02/2020

Vendimi mbi zgjedhjen e Kryetarit dhe zv. Kryetarit të BKI në F.Juridik

31/01/2020

Vendimi mbi themelimin e bordit këshilldhënës në F.Juridik